Projecte

 

   

- Accions

- Zones d'estudi

- Socis

 

Contexte del projecte:

El Consell de les Comunitats Europees va aprovar l'any 1992 la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, coneguda també com la Directiva hàbitats.

A Europa, els principals precedents d’aquesta Directiva són la Directiva 79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres (recollida per la Directiva hàbitats), el Conveni de Berna i el Projecte CORINE biòtops.

La Directiva hàbitats representa, actualment, i juntament amb la Directiva 79/409/CEE, l'instrument més important d'aplicació en tot el territori de la Unió Europea (UE) per a la conservació dels hàbitats, les espècies i la biodiversitat.

En la legislació de l'Estat espanyol, la transposició de la Directiva hàbitats es materialitza en el Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

Posteriorment, el Consell de les Comunitats Europees ha aprovat la Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE. Bàsicament consisteix en una millora, modificació i substitució dels annexos I i II de la Directiva hàbitats. En la legislació espanyola, aquesta nova directiva que modifica la Directiva hàbitats ha quedat transposada mitjançant el Reial decret 1193/1998, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1997/1995.

L’objectiu global de la Directiva hàbitats, és "contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori europeu dels estats membres".

Per al compliment d’aquest objectiu global, una de les grans finalitats de la Directiva és la creació d'una xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació anomenada Natura 2000 per a la conservació dels hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies.

Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais:

  • Zones Especials de Conservació (ZEC)
  • Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)

Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats. Prèviament a aquesta designació, però, cal que la Comissió, de conformitat amb els estats membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais proposats.

Les praderes de Posidonia formen els ecosistemes marins més importants del Mediterrani, allotjant la màxima diversitat d'espècies i constituint les àrees de posta i alevinatges per a moltes de les espècies de peixos comercialment més preuades. A més a més, juguen un paper fonamental a la conservació dels ecosistemes costaners ja que les praderes de Posidonia frenen l'erosió de les platges, són la principal font de sediment arenós a Balears i contribueixen a mantenir la transparència de les aigües litorals. També són fonamentals per a mantenir les pesqueries i protegir els sistemes platja-duna que constitueixen un dels recursos fonamentals de la indústria turística Balear.

És per tot això que es va decidir incloure i classificar les praderes de Posidonia com a llocs d'importància comunitària.

Propostes de conservació:
El projecte de protecció de les praderes de Posidonia a zones LIC de Balears va néixer com a resposta a la necessitat d'adoptar mesures de conservació de les praderes front a les principals amenaces que es descriuran a continuació. En base als bons resultats obtinguts amb les mesures reguladores de fondejos al Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera, Portocolom i Cala d’Or, aquest projecte proposà, entre d'altres accione, la instal·lació d'uns 1.125 punts de amarrament i la gestió de zones de fondeig.

Objectiu:
L'objectiu del projecte es garantir la viabilitat i la riquesa biolàgica de l'hàbitat a les aigües de les Illes Balears, essent els objectius secundaris, protegir una important representació de l'hàbitat evitant les principals amenaces (sobreexplotació, ús públic incontrolat, colonització per part d'espècies exòticas, etc.), garantir la conservació de les espècies de l'annex II de la Directiva Hàbitat y de les espècies prioritàries de la Directiva Aus, i adquirir i difondre nous coneixement sobre el seu hàbitat, ecologia i la seva influència en la dinàmica litoral.