Accions contemplades al projecte:

A1. Cartografía de les praderes de Posidonia

A2. Estudi previ per la creació de noves reserves

A3. Estudi d'ubicació de les zones de fondeig

A4. Estudi preliminar sobre la demografia de les praderes de Posidonia

A5. Redacció de Plans de Gestió

A6. Plans de conservació L.audouinii i P.aristotelis

C1. Instal·lació de punts d'amarrament i senyalització de zones de fondeig lliure

D1. Vigilància de les reserves marines

D2. Vigilància i erradicació de Caulerpa taxifolia

D3. Gestió de las zones de fondeig regulat

D4. Vigilància de les colònies de L.audouinii i P.aristotelis

E1. Elaboració de material divulgatiu

E2. Difusió del material divulgatiu

E3. Muntatge d'exposicions

E4. Xarxa de monitorització

E5. Dotació de diferent material a les cofradies

F1. Coordinació del projecte

F2. Supervisió de les zones de fondeig regulat

F3. Modelització de la demografia de Posidonia oceanica

F4. Estudi de la dinàmica sedimentaria

F5. Modelitzación de la expansió de Caulerpa taxifolia

F6. Seguiment de Caretta caretta

F7. Seguiment de Tursiops truncatus

F8. Seguiment de P.aristotelis i L.audouinii