Mapes de Posidonia

Cartografia detallada en format pdf (instal·lar ArcReader ) de las praderes de Posidonia que es trobin a les zones LIC de Baleares.

La acció preveía la cartografia detallada de las praderas de Posidonia que se encuentren en las zonas LIC de Balears.

Desenvolupament:
Contractació mitjançant dos contractes de servei a una empresa de reconeguda experiència en l'elaboració de cartografies d'hàbitats bentónics del mediterrani, especialment de praderes de Posidonia oceanica.
Desenvolupament en dues fases que es solaparán en el seu període d'execució:
- Fase I: Elaboració de la cartografia de diverses zones declarades LIC de Mallorca i part de Menorca.

- Fase II: Finalització de la cartografia de diverses zones declarades LIC restants de Menorca així com la de les illes d'Eivissa i Formentera.

Mètodes i tècniques:
Les tècniques utilitzades seran el “side scan sonar” per a profunditats compreses entre 5 i 35 metres i interpretació de ortofotos recents per a fons succints, entre 0 i 5 metres.

Tècniques

 • "Sidescan sonar" per a fonos d'entre 5 i 40 metres.
 • Sistema de vídeo per a la captació simultània d'imatges del fons.
 • La cobertura total del fons.
 • Per a fons entre 0 i 5 metres la cartografia es realitza mitjançant fotografia aèria, generant-se ortofotos a través dels sistemes habituals.

Tant en el cas de l'ús d'ortofotos com en el cas de l'ús del sidescan sonar, les posteriors interpretacions es contrasten adequadament amb verificacions in situ.

Posicionament

 • El posicionament en x-y es realitza mitjançant GPS diferencial.
 • El posicionament s'estableix a través d'una ecosonda.

Tractament de la informació
Els registres del sonar queden enregistrats en suport digital.
Es distingeixen com a mínim les unitats següents, subunitats o fàcies:

 1. Praderas de Posidionia oceanica, i entre ellas vàries tipologias (orientativament: prats amb cubetas, prats continus o molt densos, prats continus i poc densos, prats discontinus, taques aïllades amb canals entremates, ...)
 2. Mata morta de Posidonia oceanica.
 3. Altres prats, en particular de Cymodocea nodosa
 4. Fons sedimentaris sense coberta biològica, amb distinció fins on és possible de les grans unitats sedimentàries.
 5. Fons o afloraments rocosos.
 6. Fons de maërl
 7. Altress aspectes interessants: esculls artificials, marques d'arrossegament, senyals d'extracció d'àrids, canals o conduccions, estructures per al fondeig d'embarcacions, ripple marks, etc...

Verificació i calibratge de mètodes
Les interpretacions tant de sonogrames com de ortofotos es realitzen mitjançant la visualització de filmacions, d'una banda i, per un altre, mitjançant immersions de comprovació directa