Acció F5. Modelització de l'expansió de Caulerpa taxifolia.
Soci responsable: Direcció general de Biodiversitat.
 

Objectius:
Desenvolupament d'un model predictiu de l'expansió de Caulerpa taxifolia i Caulerpa prolifera a través de l'estudi comparat de la regulació del creixement horitzontal en diferents condicions del substrat i altres condicions ambientals.

Planificació:
Per al desenvolupament de l'acció es subcontratará a una empresa amb experiència acreditada en la matèria. El treball a realitzar consistirà en la realització d'un estudi de les regles de creixement de Caulerpa taxifolia i Caulerpa prolifera per a modelitzar la seva expansió a les praderes de Posidònia oceanica de Balears.

Metodologia:
Mesures mensuals in situ, amb tècniques de marcatge, de les taxes d'elongació i ramificació dels estolones, taxa de formació de frondes i angles de ramificació dels estolons de Caulerpa taxifolia i C. prolifera que creixen a praderes de Posidònia.
Disseny d'un model numèric basat en les regles de creixement clonal empiriques per a simular l'expansió dels clons de Caulerpa taxifolia i C.prolifera.

Desenvolupament:
S'han obtingut estimes empíriques mensuals durant 1.5 anys per a quantificar les regles de creixement clonal anuals que regulen el creixement de les taques de C. taxifolia i C. prolifera (espècie autòctona): distància entre frondes veïns, taxa d'elongació de l’estoló, taxa de ramificació de l’estoló, angle de ramificació, vida mitja dels estolons i frondes.

Conclusions:
Els resultats obtinguts indiquen que segons les regles de creixement, C. taxifolia ocuparia l'espai a taxes molt més lentes que C. prolifera. Per exemple, C taxifolia estén els seus estolons a taxes molt més lentes que C. prolifera (25.4 cm any-1 en C. taxifolia, 122 cm any-1 en C. prolifera). Seguidament, s'ha dissenyat un model numèric que simula el creixement de taques en funció de les estimes obtingudes de les regles de creixement clonal per a ambdues espècies. El model prediu que el desenvolupament d'una taca C. taxifolia no és lineal, on les taques joves (3-5 anys) augmenten la seva mida de forma exponencial i creixen de forma ramificada, mentre que les de major edat augmenten la seva mida més lentament i creixen de forma centrífuga. No obstant això, les taques de més de 8 anys s'expandeixen a una taxa constant i màxima (aprox. 15 cm any-1).
Aquest model assumeix que l'ocupació de l'espai pot estar limitada per competència entre frondes de la taca, però no contempla que pugui haver competència entre Caulerpa i altres espècies. No obstant això, és molt possible que l'expansió de taques de C. taxifolia a praderes de Posidonia oceanica en bon estat (i.e. que no estiguin en declivi) estigui limitada per la presència de P. oceanica. Mentre que el model prediu que les taques d'uns 10 anys tindrien un diàmetre de 1-2 m, a Cala d'Or, on la invasió per C. taxifolia va començar en el 1992, el diàmetre de les taques de major mida només és de 0.6 m.
S'ha ajustat el model per a simular el desenvolupament de taques de C. prolifera, i poder determinar de forma comparativa la capacitat d'expansió de C. taxifolia.

Atesa la baixa incidència que té a l'actualitat la C. taxifolia a aigües de Balears i la seva clara regressió natural, la modelització resultarà molt útil en l'hipotètic cas que la Caulerpa comencés a proliferar de nou doncs es podria preveure molt fàcilment com seria la seva expansió. Aquest model facilitaria una actuació per a evitar que causés qualsevol perjudici a les praderes de posidònia, alhora que resultarà útil per a modelar el creixement d'altres espècies que puguin afectar a la Posidònia, doncs amb els paràmetres adequats es pot realitzar una simulació per a alguna altra espècie.
Així doncs, es pot donar per aconseguit l'objectiu bàsic d'aquesta acció que no era altre que el de modelizar el creixement i expansió de C. taxifolia, si bé afortunadament no és necessari a dia d'avui executar el model doncs aquesta es troba en regressió natural.

Gràfic representant el model d'expansió