Acció F2. Supervisió de les zones de fondeig regulat.
Soci responsable: Direcció general de Qualitat ambiental i Litoral.

Objectius:
La Direcció general de Litoral coordinarà els equips de vigilància de les zones de fondeig i realitzarà les tasques necessàries per a la reposició de material deteriorat i altres tasques relacionades amb l'acció C.1.

Desenvolupament i planificació:
L'acció s'ha desenvolupat amb personal contractat específicament per a la coordinació que s'ha encarregat de verificar el funcionament de les zones de fondeig a mesura que s'han anat executant, comprovant que no s'han produït modificacions en la ubicació dels punts de fondeig o fallides estructurals que requereixin la reposició dels mateixos. Personal propi és l'encarregat de la selecció del personal i de la realització del seguiment fins a la finalització del projecte i un cop aquest hagi finalitzat. Tots els punts han estat i seran comprovats periòdicament amb la finalitat d'assegurar el manteniment d'aquests. Al ser relativament recent aquesta instal•lació, no han sorgit fins al moment dificultats en el manteniment d'aquests punts.