Acció F1. Coordinació del projecte.
Soci responsable: Direcció general de Biodiversitat.

Objectius:
L'objectiu principal d'aquesta acció no és altre sinó la coordinació i centralizació de tota la informació relacionada amb el projecte amb la finalitat d'assegurar la fluïdesa d'informació entre els diferents socis així com transmetre qualsevol de les qüestions que plantegin els socis a la Comissió.

Funcionament i estructura:
Format per tres òrgans:

- Director del projecte
- Coordinador del projecte
- Grup de suport tècnic administratiu

Funcions de cadascun d'ells:

- Director del projecte

• Presideix l'equip de direcció i la comissió de seguiment
• Respon legalment front Brussel•les

- Coordinador del projecte

• Conèixer totes les accions a desenvolupar al projecte.
• Supervisar el progrés de les accions.
• Programar i organitzar les jornades i les reunions amb els altres socis amb l'ajuda del grup de suport administratiu.
• Integració i síntesi dels resultats de les accions dels socis perquè aquests puguin ser utilitzats en futures accions del projecte.
• Execució dels acords de la comissió de seguiment.
• Supervisió de les tasques del grup de suport tècnic administratiu.
• Disseny i execució d'un pla de contingència per a la reconducció del projecte.

- Grup de suport tècnic-administratiu

• Organització i assistència a reunions i seminaris del projecte, preparació de les actes i suport logístic.
• Disseny i manteniment d'una pàgina web interna per a permetre el control pressupostari i el seguiment tècnic del projecte, per a ús exclusiu dels socis.
• Manteniment i actualització conjuntament amb els socis del projecte, els procediments d'arxiu i registre de la informació econòmica del projecte i del control de personal per a garantir el compliment de les disposicions administratives del mateix.
• Organització i manteniment de l'arxiu general del projecte.
• Preparació dels informes financers i d'activitats.
• Edició de les actes dels Seminaris que s'organitzin durant el desenvolupament del projecte.
• Coordinació i consens dels documents de difusió del projecte.
• Organització i suport durant les visites dels funcionaris de la Comissió Europea quan realitzin les auditorias pertinents.

- Nova comissió de seguiment

• Integrants de la comissió:
• El director del projecte
• El coordinador
• Un representant del grup de suport tècnic-administratiu
• Un representant de cadascun dels beneficiaris

Les funcions d'aquesta comissió són:

• Reunir-se cada 15 dies per a presentar l'estat d'evolució del projecte. Aquestes reunions tindran aquesta periodicitat fins a arribar a el grau de desenvolupament desitjat, quan aquestes passaran a tenir una periodicitat trimestral.
• Marcar fites de l'evolució del projecte, i explicar la manera com s’arribarà als mateixos.
• Realitzar informes de progrés de les accions.
• Reanalitzar les accions en cas que l'execució com es contempla en el projecte plantegi dificultats.
• Reunir-se una vegada cada tres mesos com a mínim. Durant l'any 2004 les reunions es celebraren els dies 20 de gener, d'abril, de juliol, de desembre.
• Reunir-se una vegada a l'any per a presentar els resultats del projecte en unes jornades que tinguin una durada de dos dies i que poden mostrar a la població en general els resultats del projecte.

Conclusions:

Arran de certes dificultats trobades a l'inici d'aquest projecte, l'activitat de coordinació ha resultat ésser d'una importància cabdal per al bon esdevenir del projecte aconseguint que aquest s'hagi desenvolupat finalment de forma àgil. S'ha observat que la realització de reunions amb una periodicitat mensual o en alguns casos bimensual ha estat fonamental a l'hora d'aconseguir que el projecte arribi a bon port doncs ha provocat que tots i cadascun dels socis se sentís involucrat fins al punt de formar un autèntic equip de treball. Això no és obstacle que en alguns casos les reunions hagin estat bilaterals amb els socis que en algun moment hagin plantejat alguna dificultat administrativa o executiva en el correcte desenvolupament d'alguna de les seves activitats amb la finalitat de trobar solució a les mateixes. A l'actualitat les reunions de la comissió són puntuals atès que el projecte ha finalitzat en la seva totalitat.
L'objectiu bàsic d'aquesta acció, coordinar a tots els socis i aconseguir una bona comunicació entre tots a l’hora que impulsar l'execució de totes les accions no ha resultat fàcil. Tot i el gran esforç, la satisfacció pels resultats obtinguts ho compensa.