Acció E1. Elaboració de material divulgatiu.
Soci responsable: Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental. Direcció General de Pesca i Direcció General de Biodiversitat

Objectius:
Elaboració del següent material:

- Còmic dirigit al públic infantil.
- Fulletó d'abast general.
- Fulletó dirigit a patrons d'embarcacions esportives.
- Publicació explicativa de la gestió dels punts de fondeig
- Cartell
- CDROM
- Pàgina WEB.
- Vídeo de qualitat Betacam.

Elaborar i editar diversos productes de difusió dirigits al públic en general que assenyalaran la importància de la pradera de Posidònia oceanica com hàbitat per al manteniment de les poblacions de diferents espècies comercials i per al procés de formació de la arena. A més es divulgaran els problemes de conservació i les accions a realitzar dins dels LIC’s de Balears pel que fa a les espècies Caretta caretta i Tursiops truncatus (espècies de l'Annex II de la Directiva Hàbitats).
La difusió de la importància i amenaces que pateix aquest hàbitat són importants per a l'èxit de les accions de vigilància i regulació de l'ús recreatiu de les aigües costaneres. En definitiva, és necessari procurar una actitut positiva del públic i dels professionals de la pesca respecte a les mesures que poden afectar-los.

Desenvolupament:
Es va dissenyar una estratègia de difusió d'aquest material dins de la qual es van considerar com “grups diana” per a la sensibilització a pescadors, bussejadors, usuaris d'embarcacions d'esbarjo i navegants en general.
L'acció es va dur a terme conjuntament per part de les direccions generals de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental, Biodiversitat i Pesca.
Les dues primeres entitats van elaborar i van supervisar els continguts de tots els materials previstos, i es van encarregar de la seva subcontractació. La Direcció general de Pesca va elaborar i va supervisar els continguts relacionats amb la pesca i la seva ordenació.
Els resultats obtinguts van ser l'edició i elaboració del següent material:

1. Publicació dirigida al públic infantil 11.950 exemplars
2. Publicació dirigida al públic en general 2.000 exemplars
3. Fulletó dirigit a patrons d’embarcacions esportives 60.000 exemplars
4. Publicació explicativa de la gestió dels punts de fondeig 9.000 exemplars
5. Cartell divulgatiu 6.000 exemplars
6. CD Rom 2.000 exemplars
7. Vídeo qualitat Betacam, SP o superior 1.000 còpies VHS
8. Pàgina web

Objectius assolits:
1. Publicació dirigida al públic infantil:

Es va realitzar una coedició amb Amics de la Terra Balears del “Tresor de Posidó” (4.100 exemplars), que es va distribuir a centres educatius, associacions, públic en general i exposicions.

Portada del cómic

Data d'edició i distribució: Primera edició (4100 exemplars) en català al novembre de 2003. Segona edició (4250 exemplars) en català a l'octubre de 2004. Al juny de 2005 es va realitzar l'edició de 3600 exemplars en castellà.

2. Publicació dirigida al públic en general:
Publicació, els continguts de la qual contemplen una descripció general de la posidònia, dels seus valors principals, de l'ecosistema associat i dels usos tradicionals, potencials amenaces que pateix l'ecosistema i mesures correctores. Està il•lustrat amb les imatges de les diferents exposicions.

Data de l'edició i distribució: Edició de 2000 exemplars en l'últim trimestre de 2005.

3. Fulletó dirigit a patrons d'embarcacions esportives:
Es va elaborar un fulletó dirigit a patrons d'embarcacions esportives i usuaris de ports esportius amb el següent contingut:
- Breu introducció del projecte LIFE Posidònia i justificació del mateix (Que és, Objectius i abast del projecte)
- Breu descripció dels valors naturals de la comunitat de Posidònia oceanica
- Factors que amenacen les praderes de Posidònia.
- Codi de Bones Pràctiques
- Punts d'informació i adreces de contacte (telèfon, pàgina web)
Data d'edició: 30.000 exemplars (20.000 en català i castellà i 10.000 en anglès i alemany) al juny de 2004 i al tercer trimestre de 2005 altres 30.000 exemplars (15.000 en català i castellà i 15.000 en anglès i alemany).

4. Publicació explicativa de la gestió dels punts de fondeig
Amb l'objectiu de difondre les característiques i normativa de la gestió dels fondejos, es va elaborar un fulletó dirigit als patrons d'embarcacions i públic en general sobre els fondejos regulats.
Aquest fulletó no estava previst inicialment al projecte, però s'ha considerat molt interessant la seva elaboració com eina de difusió i educació ambiental, i com instrument de suport a la gestió dels fondejos regulats.
Els continguts d'aquesta publicació inclouen les característiques dels fondejos, tipus de boia, zonificació dels trens de fondeig, la normativa d'ús i adreces de contacte.
La revisió dels continguts i el disseny del fulletó van córrer a càrrec de la Direcció general de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental, mentre que l'edició va dependre de la Direcció general de Qualitat Ambiental i Litoral.
Data d'edició: 2006
Exemple d'alguns dels folletons publicats:


Es van editar 2.000 exemplars en català i castellà i 1.000 exemplars en anglès i alemany per a cadascuna de les illes, amb la informació referent a cadascuna de les zones de fondeig regulat. Aquests han estat distribuïts pels vigilants de les zones de fondeig entre els usuaris d‘aquestes juntament amb informació del projecte.

5. Cartell Divulgatiu:

  • Cartell 1:

Cartell 2:

Cartell 3:

6. CD – ROM:
El CD ROM està estructurat amb els següents continguts:
- Biologia i ecologia de la P. oceanica
- Les praderes de P. oceanica com hàbitat
- Importància de les praderes de Posidònia sobre l'ecosistema litoral
- El projecte LIFE Posidònia
- Actuacions per a la conservació de les praderes de Posidònia.
El CD s'ha distribuït pels centres d'interpretació dels diferents espais naturals protegits de les Illes Balears. No obstant això, de forma majoritària aquest s'ha distribuït a l'Aula del mar, pertanyent a la Direcció general de Caça, protecció d'espècies i educació ambiental.


Consulta'l (60 MB)

7. Pàgina web
L'està consultant
En funcionament i implementant-se amb els diferents resultats que s'han anat obtenint en les diferents accions quan aquests estan llests per a la seva divulgació a través de la xarxa.
Les dades sobre el nombre de visites a la mateixa per any són els següents:
Any 2004*: 38.644
Any 2005: 96.443
Any 2006: 111.775
Any 2007**: 9.524
* Dades a partir de maig de 2004
** Sols dades de gener de 2007.

8. Vídeo qualitat Betacam, SP o superior:
Es van adaptar els continguts i les imatges procedents del vídeo “La Posidònia. Els Boscs Marins de Posidó” editat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Paral•lelament es va elaborar un banc d'imatges basat en un seguiment periòdic de l'evolució d'una pradera de posidònia prèviament seleccionada al LIC de la Reserva Marina de Cap Enderrocat, mitjançant la filmació submarina del mateix transecte en diferents èpoques de l'any. Aquestes imatges són utilitzades en un desenvolupament pedagògic que s'està portant a terme en l'Aula del mar.
D'aquesta manera es disposa d'un vídeo anomenat “LA POSIDÒNIA projecte life” que va ser difós pels centres escolars de les illes.

Portada i contraportada el Video

Data d'elaboració: Desembre de 2005.

Amb caràcter general es considera que tots els objectius marcats en aquesta acció s'han complert satisfactòriament.