Acció D3. Gestió dels punts de fondeig regulat
Soci responsable: Direcció general de Qualitat Ambiental i Litoral.

Objectius:
Els navegants que desitgin amarrar als punts habilitats a aquestes zones sol•licitaran un permís. Els equips de vigilància, que operaran a totes les àrees d'actuació del projecte, s'ocuparan de la gestió dels punts d'amarrament (comprovació de permisos de fondeig) i informaran als navegants de la conveniència d'emprar-los o fondejar a les àrees de fondeig lliure senyalitzades.

Desenvolupament i planificació:
El control de les boies de fondeig es du a terme per ABAQUA, a través del Centre de Coordinació del Pla de Qualitat dels Aigües de Bany (Conselleria de Medi Ambient). Hi ha una persona encarregada de dur el control dels vaixells i de donar informació a les persones que ho sol•licitin, sobre el funcionament de les zones de fondeig, permisos, durada del permís, etc. El Centre de Coordinació disposa de fax, telèfon i correu electrònic. Aquesta persona està en contacte directe amb el patró de l'embarcació de vigilància i coordina amb ell les autoritzacions de fondeig.
Cada barca de control disposa de la tripulació necessària per a complir la seva comesa.

El LIC d'Eivissa i Formentera es cobreix amb dues embarcacions distintes. No era possible una sola a causa de la distància a recórrer. Solament a Formentera s'han de cobrir dues zones de boies, una d'elles molt concorreguda, pel que es complicaria molt la vigilància, si la mateixa embarcació cobrís també la zona de Ses Salines d’Eivissa. En aquest cas, s'hagués hagut de creuar, a més, els freus entre Eivissa i Formentera, que en condicions meteorològiques adverses, podria ser perillós.
Els vaixells de vigilància es troben en tot moment en contacte amb el Centre de Coordinació, on es rep el seu posicionament GPS a temps real. Les barques de control duen també un comunicador VHF per a poder parlar amb els vaixells que desitgin fondejar i amb els ports més propers.
Pel que fa a la seguretat, tant els patrons de les embarcacions de vigilància com el seu equipament, compleixen amb la legislació actual regulada per Capitania Marítima (documentació, bengales, salvavides, ancora, assegurança, etc.). Les embarcacions, són del tipus pneumàtic amb casc rígid de 5-6 metres d'eslora. Les autoritzacions per a la utilització de les boies les concedeix el patró de l'embarcació de vigilància.

Desenvolupament detallat:

• La gestió es realitza des del Centre de Coordinació.
• Dues persones al Centre de coordinació es dediquen a aquesta tasca.
• Quan una embarcació sol•licita una autorització, se li pregunta primer, si coneix el projecte “LIFE Posidònia”. Una vegada explicat, es consulta la disponibilitat i si és el tipus de boia que aquest vaixell necessita, per la seva eslora.
• Si és correcte, es prenen les dades del patró i de l'embarcació i es confirma el número de boia i d'autorització. Si és possible aquesta s'envia per fax o correu electrònic.
• També és possible que la sol•licitud arribi per fax o correu electrònic. Si és així, la resposta s'envia per la mateixa via que s'ha rebut (fax, e-mail…), una vegada comprovades les dades i l'ocupació.
• El patró de l'embarcació de vigilància comprovarà que la reserva és correcta una vegada el vaixell està amarrat a la boia.
• Per a una embarcació que arriba a la zona LIC sense coneixement el vigilant li explicarà que consisteix el Projecte “LIFE posidònia” i li facilitarà informació escrita. Emplenarà així mateix una fulla d'autorització.
• Les autoritzacions es faciliten per una nit amb possibilitat de ser prorrogada si no es necessita la boia per a altra embarcació.
• Si no queden boies lliures, a les 12.00 del migdia, el fondeig es deixarà lliure per a una nova sol•licitud.

Exemple del control de la ruta d'una embarcació de vigilància treballant

 

Permís d'ús de les boies

Registre d'embarcacions

• Base de dades del Centre de Coordinació.
• Està projectat un sistema de seguiment amb Gemma per a marcar de manera automàtica l'ocupació de les boies.
• Les embarcacions LIFE de vigilància estan sota control del Centre.
• Comunicació via movilcom amb el patró de l'embarcació per a conèixer l'ocupació.

Divulgació

• Tríptic amb la informació general de gestió, incloent el nombre i color de les boies en cada camp i dates d'utilització.
• Fulletó explicatiu del projecte “LIFE posidònia”.
• El vigilant informa a totes les embarcacions sobre els LIC i sobre els sistemes de fondeig. Es facilita la mateixa informació de la que es disposa a la pàgina web.
• La informació es reparteix actualment en català-castellà i anglès-alemany.
• A la pàgina web del Centre, es troba en un document .pdf, la informació dels camps de boies, el sistema de reserva i informació sobre el projecte “LIFE Posidònia”. Es pot consultar en català-castellà i anglès-alemany.

Ocupació a tots els camps per mesos i colors
Les dates d'inici dels serveis de vigilància per a les diferents zones de fondeig abasten el període comprès entre dia 1 de juny a 30 de setembre

Conclusions

• Ocupació: Han estat més de 7000 les embarcacions que han gaudit dels fondejos aquesta primera temporada. Set mil vaixells que no han llaurat ni han arrencat amb les seves cadenes i ancores, les praderes de Posidònia.
• Contratemps: Els vigilants han realitzat un treball molt important explicant el projecte. Un treball que en el cas de Badia de S’alga, ha estat molt dur. No tot el món entén a la primera un projecte d'aquesta envergadura. Reduir a més de la meitat l'ocupació normal de la zona, no és un treball fàcil. Ens ha ajudat molt en aquesta zona l'existència d'un PRUG sobre el qual recolzar-nos normativament.
• 2007: Estem estudiant per a la pròxima temporada com millorar el sistema de reserva i el temps d'utilització de la boia. Des de principi d'any volem ja començar a difondre la informació de cara a la nova temporada i que el 90% de visitants conegui el projecte.

Reserva de boies