Acció D2. Vigilància i erradicació de Caulerpa taxifolia.
Soci responsable: Direcció general de Pesca.

Objectius:

Es procedirà a l´erradicació dels brots de Caulerpa taxifolia que es detectin a les àrees marines de les LIC objecte d´aquest projecte. També es potenciarà la xarxa de bussejadors voluntaris (Acció E.4), realitzant inspeccions periòdiques de les àrees més susceptibles de ser colonitzades, a més dels principals ports i zones de fondeig de les Illes Balears.

Només es duran a terme les accions d´erradicació quan les dimensions de les colònies i la naturalesa dels fons assegurin l´èxit.

 

Desenvolupament i execució de l'acció:
Aquesta acció no es va executar tal com estava previst. Després del seguiment de l'evolució de l'expansió de Caulerpa taxifolia a totes les zones LIC de les Illes Balears, en particular aquelles que ja es trobaven afectades per la seva presència, es va comprovar una important regressió en el seu creixement i colonització de noves zones, possiblement a causa de causes naturals. Per això, des de la DGP, es va considerar no executar l'acció tal com es tenia previst, sinó mantenir la vigilància sobre la zona a fi de localitzar possibles focus en els quals l'eradicació seria viable.

Es va realitzar i se segueix realitzant una especial labor de vigilància i seguiment en les àrees (Portocolom, És Pontàs, Portopetro i Cala d´Or) que presentaven un elevat grau de cobertura a l'any 2000, observant-se una clara disminució de l'àrea ocupada i densitat de creixement. A les zones on Caulerpa taxifolia ocupa el mateix espai físic que Posidònia oceanica s'ha observat que a causa de la longitud dels feixos de P. oceanica es genera una considerable atenuació de la llum, que comporta una disminució del creixement de Caulerpa, la falta de llum impossibilita la colonització d'un àrea major. En els substrats on existeix competència per la colonització amb Posidònia oceanica, s'obtenen valors de densitat molt baixos, així com un escàs creixement en extensió limitat a les taques d’arena i roca que no estan cobertes per Posidònia. A les zones ocupades íntegrament per Caulerpa taxifolia vam observar una disminució de densitat i cobertura molt considerable. En comparació d'anys anteriors es va obtenir una disminució global a l'àrea colonizada, així com focus molt dispersos i d'escassa densitat. A totes les àrees on la seva presència era manifesta podem concloure que es troba en estat molt dispers i en clara regressió.

Per tot això, la DGP va considerar que l'eradicació de la C. taxifolia a les zones que, per causes naturals, es troba en regressió ocasionaria un impacte negatiu i innecessari per a l'entorn. Per això, i per no haver aparegut noves colònies sobre les quals actuar, es va considerar adequat mantenir un servei exhaustiu de vigilància i control, però de moment no es preveu cap campanya d'eradicació.

L'Acció D.2 es va executar per tant de forma satisfactòria, quant a la vigilància de la costa del llevant mallorquí i de les zones d'ancoratge susceptibles de ser colonitzades per l'alga invasora. Per a desenvolupar l'Acció D.2 la D.G.Pesca va formar a un grup de bussejadors voluntaris en la zona de llevant mallorquí que exploren la costa per a detectar noves colònies. Aquest grup de voluntaris està emmarcat en “la Xarxa de monitorització de la praderes de Posidònia” (acció E.4). Com veurem més endavant gràcies al desenvolupament d'aquesta acció s'ha ampliat considerablement la zona costanera vigilada del litoral balear, ha de destacar-se sens dubte la labor del voluntariat en el control del litoral en recerca de noves colònies d'aquesta i altres algues invasores.

Es dóna per aconseguit l'objectiu d'aquesta acció atès que si bé no s'ha desenvolupat tal com es tenia previst, si que s'ha aconseguit monitoritzar i evitar l'expansió d'aquesta espècie, mantenint-se aquesta en un estat reproductiu gairebé nul.