Acció D1. Vigilància de reserves marines.
Soci responsable: Direcció general de Pesca.

Objectius:

Es crearan tres equips de vigilància composts per un tècnic i dos vigilants, les comeses principals dels quals seran fer respectar les àrees de la reserva impedint diferents tipus de pesca, segons els Plans de Gestió corresponents, i fer complir la legislació pesquera en general.

Les zones afectades per aquestes labors de vigilància es corresponen amb les tres Reserves Marines que existeixen en l'actualitat, la Reserva Marina de la Badia de Palma, la Reserva Marina del Nord de Menorca i la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera. A aquestes cal sumar les reserves que es crearan en el SW, SE, i NE de la illa de Mallorca.

Desenvolupament:

A les Illes Balears existeixen a l'actualitat 4 reserves marines. Tres d'elles es van crear en 1999, amb una superfície total aproximada de 20.000 Ha, amb el triple objectiu de preservar la biodiversitat marina, la conservació d'espècies i hàbitats, i el manteniment de l'activitat pesquera. Les tres àrees en qüestió són, la Reserva Marina de la Badia de Palma, la Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera i la Reserva Marina del Nord de Menorca. A partir dels resultats de l'acció A.2, s'ha creat una nova reserva marina, la Reserva Marina de Migjorn amb 22.000 Ha, i està en fase de creació una nova reserva marina més a Mallorca.

Les praderes de Posidònia oceanica són una de les comunitats marines la conservació de les quals és prioritària a les reserves marines, així com a la resta de zones LIC de les Balears. Uns dels principals perills als quals estan exposades les praderes són els impactes de tipus físic, que poden destruir importants superfícies de pradera, entre els quals podem destacar la pesca d'arrossegament i el fondeig d'embarcacions. La legislació actual protegeix les praderes de P. oceanica a tota la costa impedint la pesca d'arrossegament a fons menors de 50 m. A més d'aquesta protecció general de les praderes, per a potenciar la seva conservació davant els possibles impactes físics, a cadascuna de les reserves s'ha establert una zona de reserva integral a la qual està prohibit qualsevol tipus d'activitat sobre les praderes de P. oceanica. Així doncs, l'àrea de reserva integral a cadascuna de les reserves marines és la següent:

- Reserva Marina de la Badia de Palma: 200 Ha
- Reserva Marina dels Freus d’Eivissa i Formentera: 447 Ha
- Reserva Marina del Nord de Menorca: 1.300 Ha

Una de les parts fonamentals de la gestió de qualsevol reserva marina és sens dubte l'establiment d'una adequada vigilància de la mateixa. La correcta execució de l'acció D.1 ha establert un adequat sistema de vigilància a les reserves marines ja existents i a les de nova creació.

Des de l'any 2002 la vigilància a les tres reserves ja existents és efectiva i des del passat any 2003 és efectiva a la nova reserva.

A l'actualitat existeixen quatre equips de vigilància (un per a cadascuna de les tres reserves existents al 1999, i un altre per a la nova reserva marina) així com la dotació de mitjans per a aquests.

La vigilància de les Reserves Marines no és tan sols una vigilància de les activitats pesqueres, les funcions principals dels vigilants a les reserves marines quant a la protecció de les praderes de P. oceanica són:

Vigilar que es compleixi la legislació vigent pel que fa a la pesca d'arrossegament a fons menors de 50m.
Control del fondeig de les embarcacions, de manera que aquest es realitzi sempre a les zones així disposades a la Reserva, que exclouen les praderes de Posidònia oceanica.
Vigilància estricta sobre les Reserves integrals i zones de protecció especial, a les quals està prohibit qualsevol tipus d'activitat sobre les praderes de fanerògames marines. Col•laborar amb el control periòdic que es realitza a les praderes de les reserves marines i altres zones LIC adjacents en col•laboració amb l'Acció E.4.
Col•laborar en qualsevol estudi de tipus tècnic o d'investigació que es realitzi a les praderes de les reserves marines i altres zones LIC adjacents en col•laboració amb altres organismes públics i institucions.

Es presenten les dades relatives a les observacions dels vigilants durant els dos primers anys de vigilància:

RESERVA MARINA DE LA BADIA DE PALMA

Any 2002

Els vigilants han realitzat 4.388 observacions, de les quals 1.661 corresponen al fondeig d'embarcacions i 0 de pesca d'arrossegament il•legal.

Figura 1. Mapa de la freqüència d'observacions del fondeig d'embarcacions a la Reserva de la Badia de Palma durant l'any 2002.

Any 2003

Els vigilants han realitzat 4.691 observacions, de les quals 1.414 corresponen al fondeig d´embarcacions i 0 de pesca d´arossegament il·legal.

Gràcies al treball que realitzen els vigilants quant a la regulació del fondeig d´embarcacions es poden el·laborar mapes de freqüència d´embarcacions fondejades.

Els vigilants de la reserva col·laboren des de l´any 2002 en el control de les praderies de P. oceanica junt amb l´acció E.4, tant en les praderies de la reserva marina com en les de les zones LIC. Així, col·laboren en 4 estacions de control, de les quals 2 es troben a la reserva marina.

Imatge 1
RESERVA MARINA DELS FREUS D’EIVISSA I FORMENTERA

Any 2003

Els vigilants han realitzat 6.857 observacions, de les quals 256 corresponen al fondeig d´embarcacions i 0 de pesca d´arossegament il·legal.

Els vigilants de la reserva col·laboren des de l´any 2002 en el control de les praderies de P. oceanica junt amb l´acció E.4, tant en les praderies de la reserva marina com en les de les zones LIC. Així, col·laboren en 2 estacions de control que es troben a la reserva marina i a la zona LIC del Cap de Barbaria (ES5310025).

Imatge 2
RESERVA MARINA DEL NORD DE MENORCA

Any 2002

Les dades que es presenten no corresponen a l´any sencer sino que són només de mig any. Els vigilants han realitzat 534 observacions, de les quals 399 corresponen al fondeig d´embarcacions i 0 de pesca d´arossegament il·legal.

Any 2003

Els vigilants han realitzat 5.832 observacions, de les quals 1.798 corresponen al fondeig d´embarcacions i 0 de pesca d´arossegament il·legal.

Figura 2. Mapa de la freqüència d'observacions del fondeig d'embarcacions a la Reserva del Nord de Menorca durant l'any 2003.

En aquesta reserva hi ha una zona molt important de fondeig d´embarcacions, la Badia de Fornells. En aquests dos anys s´observa clarament com ha influit la tasca de la vigilància sobre el fondeig d´embarcacions.

Els vigilants de la reserva col·laboren des de l´any 2002 en el control de les praderies de P. oceanica junt amb l´acció E.4, tant en les praderies de la reserva marina com en les de les zones LIC. Així, col·laboren en 6 estacions de control que es troben a la reserva marina i 3 en zones LIC, com a s´Albufera d´es Grau (ES0000234) i d´Addaia a s´Albufera (ES0000233).

Imatge 3
RESERVA MARINA DE MIGJORN

Any 2003

Els vigilants han realitzat 5.963 observacions, de les quals 1.386 corresponen al fondeig d´embarcacions i 0 de pesca d´arossegament il·legal.

Els vigilants de la reserva col·laboren des de l´any 2003 en el control de les praderies de P. oceanica junt amb l´acció E.4, tant en les praderies de la reserva marina com en les de les zones LIC. De moment col·laboren amb 1 estació de control que es troba a la reserva marina.