Acció C1. Instal·lació de punts d'amarrament i senyalització de zones de fondeig lliure.
Soci responsable: ABAQUA

Objectius:
Instal•lació de camps de boies fondejades amb morts de formigó o altre tipus d'ancoratge, en les praderes situades en zones de les costa protegides, que són usades com ancoratges habituals per les embarcacions d'esbarjo i on existeix un major impacte per l'efecte de les ancores. La localització exacta d'aquests camps de boies es fixa amb l'acció A.3.

Desenvolupament de l'acció i estat actual:
Les obres del contracte d'instal•lació de punts de fondeig en LICs de Balears incloïen les següents actuacions:

1. Comprovació de l'espessor de arena en l'emplaçament dels fondejos mitjançant un perfilador: aquesta actuació es va oferir com millora al contracte i es va considerar molt convenient atès que permetia preveure per a cada punt la instal•lació d'un ancoratge de baix impacte si era físicament possible introduir-lo.
2. Revisió dels càlculs i tensions sobre els sistemes de fondeig amb una simulació a escala reduïda. Aquesta actuació es va oferir també com millora del contracte.
3. Prospecció submarina directa en els punts de fondeig. Aquesta actuació estava prevista en els projectes per a comprovar, en els punts que s'estimés necessari, les característiques del terreny. Es va fer necessari estendre aquesta prospecció a la totalitat de punts ja que es va considerar que aquesta instal•lació requeria una precisió exacta per a cadascun dels punts de fondeig.
4. Instal•lació física dels punts de fondeig.

Al febrer de 2006 es va iniciar l'execució de les obres d'instal•lació de punts de fondeig. En aquest moment es va iniciar la realització de tot un conjunt d'estudis, incorporats com millora, per a la caracterització més detallada dels fons i la definició geomètrica dels diferents sistemes de fondeig, el que va provocar un cert retard en l'inici de la instal•lació real dels fondeos.

Els projectes d'instal•lació d'entorn de 400 punts de fondeig, preveien l'execució de cadascun d'aquests punts amb un dels tres sistemes següents:

• Mort de formigó: quan al fons hi havia un substrat de arena i no havia posidònia.
• Cargol ecològic: quan al fons hi havia un substrat de arena amb presència de posidònia.
• Tac químic: quan en el fons havia un substrat rocós amb o sense posidònia.

Per a la realització de les obres es va obtenir informació específica dels materials presents en el fons en els punts designats en els projectes i de la presència de posidònia en els mateixos. Això, aplicant els criteris anteriorment comentats i les característiques tècniques dels tres sistemes considerats, va donar lloc a la definició exacta dels sistemes de fondeig a instal•lar en cada punt i a un nou recompte d'unitats.
En alguns punts hi havia un substrat rocós cobert per una capa de arena de molt baix espessor. En aquests casos la solució més adequada va ser retirar la arena i instal•lar la fixació directament sobre la roca.
En altres punts la capa de arena tampoc tenia suficient espessor per a instal•lar el sistema indicat per a substrat de arena, però en tenia massa com per a descobrir la roca sense perjudicar a la posidònia.
Així, els punts instal•lats per tipus foren:


A dia d'avui es dóna l'acció per finalitzada i els objectius per complerts