Acció A6. Plans de conservació de Larus audouinii i Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Soci responsable: Direcció general de Biodiversitat

 

Objectius:
Redacció dels Plans de conservació d'ambdues espècies, en els quals s'analitzarà la situació de les poblacions de les Balears, els seus factors d'amenaça i es proposaran i planificaran les accions de conservació més adequades. Aquests plans recolliran els objectius i accions proposades en els Plans d'Acció Comunitaris tant per a la Gavina de Audouin com per al Corb marí.

Desenvolupament:
L'acció es va desenvolupar a través de la contractació mitjançant un contracte de servei a una empresa de reconeguda experiència en l'elaboració de documents d'aquesta naturalesa (Consultors en Biologia de Conservació, SL) amb el suport dels tècnics especialistes del Servei de Conservació d'Espècies. Els estudis i conclusions del mateix van ser abocades a l'equip redactor dels plans de gestió dels llocs per a la seva integració en els mateixos. La primera edició dels mateixos anava dirigida als operadors mediambientals, del Pla Balear de Conservació de la Gavina de Audouin (Larus audouinii) i del Corb marí (Phalacrocorax aristotelis). Una vegada finalitzada la redacció, aquests van ser aprovats pel consell Assessor de Fauna i Flora, a la sessió del dia 3 de maig de 2006 i han estat publicats en el Butlletí oficial de les Illes Balears en data 7 d'agost de 2007. Pot consultar-los a l'apartat de legislació.

Es dóna per aconseguit l'objectiu inicial del projecte que no era altre que la redacció dels plans de conservació d'aquestes dues espècies.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

La Gavina Roja, Larus audouinii i el Corbmarí, Phalacrocorax aristotelis, són aus marines amb poblacions distribuides per gran part del litoral balear, i afectades per problemes de conservació similars. Ambdues espècies estan incloses en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, amb la categoria d'Interès Especial, catalogació que implica l'obligació de redactar-ne un pla de Maneig. També es troben incloses a l'Annex I de la Directiva 79/409/CEE, coneguda com a Directiva Aus, la qual indica que aquestes espècies seran objecte de mesures de conservació especials en quant al seu hàbitat, per tal d'assegurar la seva supervivència i reproducció a la seva àrea de distribució.

La Gavina Roja i el Corbmarí ocupen el mateix hàbitat i estan afectades, en gran part, pels mateixos o similars factors limitants, per tant s'opta per la redacció d'un plà comú, ja que les accions que ha d'incloure coincideixen en gran part. El Pla inclou una sinopsi de la biologia de cada espècie, una anàlisi dels problemes de conservació coneguts i potencials, els objectius generals i específics del Pla, les accions comuns i les accions específiques.

 

 

 

Més informació properament disponible a: http://capeea.caib.es/pe/publicacions.ca.htm