Acció A5. Redacció de Plans de gestió.
Soci responsable: Direcció general de Pesca i Dirección general de Biodiversitat.

Objectius:
Elaboració de plans d'ús i protecció, en els quals s'analitzarà la situació de les comunitats bentóniques de les zones considerades en el projecte, els seus factors limitants i es planificaran les accions de conservació pertinents.

Planificació:
Aquests plans es van elaborar seguint les directrius de la Guia europea per a la preparació de Plans de Gestió d'espais naturals, en totes la LICs marines propostes en el projecte, independents o integrats en altres plans d'ordenació i/o desenvolupament. Per a la correcta execució de l'acció A.5, igual que per a l'adequada gestió de qualsevol espai natural, era necessari primer conèixer com era la situació en la qual es trobaven les zones objecte d'aquesta gestió.
Per tant, per a desenvolupar Plans de Gestió de les zones LIC marines ens basarem en tota la informació disponible. La Direcció general de Pesca va obtenir part d'aquesta informació a partir d'estudis previs sobre algunes d'aquestes àrees, resultat d'altres projectes, i de la informació resultat del treball realitzat en les accions A.1 Cartografia de les praderes de Posidònia, A.2 Estudis per a la creació de noves reserves marines i A.4 Estudi de la demografia de les praderes de Posidònia.

Desenvolupament:
Es van redactar 14 plans de gestió provisionals dels LIC marins de les Illes Balears, d'acord amb les disposicions de l'article 6 de la Directiva 92/43/CEE.

L'acció es va desenvolupar en quatre fases:

Fase I: Redacció de plans de gestió provisionals
- Subcontractació de la redacció de 14 plans de gestió provisionals de les LIC

Fase II: Procés de participació i comunicació
- Amb mitjans propis de l'Administració es va portar a terme una campanya informativa i participativa, en la qual es va informar als sectors interessats (pesquer (professional i recreatiu), navegants, submarinistes, altres administracions, etc.) sobre els continguts dels plans de gestió provisionals i es van recollir i van estudiar totes les propostes realitzades.

Fase III: Redacció dels plans de gestió definitius
- Personal propi va redactar els plans de gestió definitius que incloïen les propostes realitzades per cadascun dels sectors i zones LIC

Fase IV: Aprovació dels plans de gestió
- Per a assolir la integració en els plans de gestió de tots els aspectes del projecte es va establir una metodologia de treball consistent que en cada reunió de coordinació, després del repàs de l'estat d'execució de cadascuna de les accions, es reservava un punt de l'ordre del dia perquè tots els socis aboquessin els seus coneixements i suggeriments sobre la gestió d'uns determinats LIC objecte del projecte sobre la base d'un primer índex estructurat del pla de gestió.

Cada pla de gestió tindrà una durada aproximada de 10 anys, transcorreguts els quals, i en funció dels resultats de les accions de conservació preses per a cada espai es revisaran i es proposaran noves actuacions que assegurin la persistència en un estat de conservació favorable dels hàbitats i les espècies considerades en la Directiva.
Per a cada espai el document base del pla de gestió segueix les pautes que es descriuen a continuació:
A.- Descripció i singularitat de l'espai.

1. Geografia i morfologia de la zona.
2. Treballs previs.
3. Legislació prèvia sobre l'espai.

B.- Espècies presents (nº) i comunitats (enumeració).

1. Disposició de les comunitats en l'espai.
2. Cartografia (si existeix).
3. Extensió relativa de les praderes de Posidònia oceanica en l'espai i també dels altres hàbitats d'interès comunitari.
4. Abundància de les espècies d'interès comunitari dintre de cada espai.

C.- Pressió antrópica sobre l'espai.

1. Població resident propera, pressió pesquera, ports esportius i pesquers.

D.- Estat de conservació dels hàbitats.

1. Impactes: descripció i intensitat.

E.- Estat de conservació de les espècies.

1. Impactes: descripció i intensitat.

F.- Propostes d'accions de conservació.

1. Objectius.
2. Hàbitats i espècies.

Quant als períodes de participació cal indicar que es va obrir un tràmit d'audiència als ciutadans pel que fa a la declaració de les zones de la Xarxa Natura 2000 a les Illes Balears durant el qual els agents socials van tenir l'oportunitat de realitzar al•legacions i consideracions referents a la declaració d'aquests espais (en els quals s'inclouen òbviament els pLIC objecte del projecte). En data 17 de desembre de 2005 es va iniciar per part de la Directora General de Biodiversitat, mitjançant publicació en el BOIB núm. 189, el tràmit d'informació pública en el procediment d'elaboració dels plans de gestió dels LIC objecte d'aquest projecte.
En compliment del que estableix l'article 44 de la Llei 4/2001, de 14 de març del Govern dels Illes Balears, (BOIB 35, de 22-04-2001), es va obrir un període d'informació pública de 15 dies, a partir de la publicació d'aquest anunci perquè els interessats poguessin presentar les al•legacions que consideressin oportunes en el procediment d'elaboració dels Plans de Gestió.

Els plans de gestió de LIC elaborats són els següents:

- Àrea Marina Nord de Menorca

- Àrea Marina del Sud de Menorca

- Cap Enderrocat-Cap Blanc

- S’Albufera des Grau- D’Addaia a s’Albufera

- Badies de Pollença i Alcúdia

- Costa de Llevant

- És Vedrà - és Vedranell

- Arxipèlag de Cabrera*

- Ses salines d’Eivissa i Formentera**

- Cap de Barbaria

- La Mola

- Sa Dragonera

- Illots de Ponent

* Aprovat a l'estar inclòs dintre del PRUG del Parc Nacional Marítim terrestre de Cabrera.

** Aprovat al estar inclòs dintre del PRUG del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera

Estat de tramitació dels plans de gestió
Els plans de gestió han estat aprovats pel consell de Govern i es troben en l'apartat Legislació d'aquesta mateixa pàgina web.

Execució dels plans de gestió
Una vegada aprovats, els plans de gestió seran aplicats en la seva totalitat. La seva aprovació facilitarà en gran mesura la tasca dels vigilants, doncs així tindran una base normativa en la qual recolzar-se a l'hora de fer complir les normes que s'indiquen al concedir els punts de fondeig.
Els vigilants de les zones LIC així com els agents de medi ambient seran els encarregats de vigilar que s’acompleixi l'apartat normatiu corresponent a cada pla de gestió.

Els objectius plantejats per a aquesta acció es consideren aconseguits.