Acción A3. Estudio de ubicación de las zonas de fondeo.
Socio responsable: Dirección general de Calidad Ambiental y Litoral.

Objectius:

Recopilació de la informació necessària per a la correcta realització de l'acció C.1 “Instal•lació de punts d'amarrament” i la protecció efectiva de l'hàbitat de l'efecte del fondeig d'embarcacions d'esbarjo.

Desenvolupament:
L'acció es va desenvolupar en tres fases:

• Fase I. Estudi dels llocs de fondeig habitual en zones LICs
Es van estudiar en cadascuna de les zones, els paràmetres necessaris per a definir els paratges més afectats pel fondeig d'embarcacions d'esbarjo de cadascun dels sectors integrants de cada àrea. Es van obtenir dades de quantitat d'embarcacions fondejades per m2, eslores de les mateixes, tipus més comuns, classe de frecuentació (diürna, completa), afecció d'àrees amb posidònia, distàncies a ports propers, entre d’altres, amb la finalitat d'avaluar els sectors de major càrrega de fondeig, dintre de les cales i badies de cada zona LIC.
També es van completar els estudis amb altres factors que van contribuir en menor mesura a conèixer els hàbits dels visitants (horaris, temps de permanència, etc). Els paràmetres objecte d'estudi es van obtenir a partir de diverses tècniques, segons les dades que es pretenguessin estudiar (fotografies aèries realitzades entre els anys 2000 i 2004 de quantitat d'embarcacions fondejades dintre de cada zona LIC, observacions de freqüència i horaris de major presència d'embarcacions, etc).

• Fase II. Estudis de fons marins (estratigrafía de fons) i de clima marítim.
A continuació, i una vegada preseleccionats els sectors més afectats pel fondeig massiu d'embarcacions sobre praderes de Posidònia oceanica, es va procedir a estudiar el clima marítim i la estratigrafía dels fons marins de cadascun d'aquests sectors. Es van encarregar estudis de les següents àrees:

Zona LIC Badies de Pollença i Alcudia – Punta de l´Avançada
Zona LIC Costa de Llevant – Porto Petro
Zona LIC Illa Dragonera –Es Pantaleu-Cala Conills
Zona LIC Cap Enderrocat-Cap Blanc –Cala Blava
Zona LIC Ses Salines d´Eivissa i Formentera – Caló de s´Oli
Zona LIC Ses Salines d´Eivissa i Formentera – Badia de s´Alga
Zona LIC Ses Salines d´Eivissa i Formentera – Platja Ses Salines
Zona LIC Marina Nord de Menorca – Badia de Fornells
Zona LIC S´Albufera d’Es Grau – Illa d’en Colom-Cala Tamarells

Els estudis de clima marítim i les investigacions estratigráfiques van proporcionar els paràmetres a ser tinguts en compte a l'hora de calcular els esforços més importants a que es veuen sotmeses les embarcacions que fondegen en aquests paratges i el seu predimensionat segons les característiques de resistència dels materials que componen els fons marins de cada regió.
Per altra banda, es van cartografiar totes les zones LICs existents, definint les característiques de la comunitat bentónica que habita en aquests sectors. Una vegada obtinguts tots els paràmetres necessaris es va poder passar a la fase final de determinació dels camps de fondeig que permetessin la protecció de les praderes de Posidònia oceanica.

• Fase III. Determinació dels camps de fondeig
A la vista dels estudis i investigacions realitzades, es van poder seleccionar d'entre totes les cales i badies existents en les zones LICs, les zones més afectades per l'acció de les àncores, i les seves conseqüències sobre les praderes de Posidònia oceanica. Es van analitzar i van comparar les següents dades:

- Presència de praderes de Posidònia i estat de conservació d’aquestes
- Nombre i densitat d'embarcacions
- Proximitat a zones portuàries
- Freqüentació de visitants
- Facilitat de gestió dels fondeos instal•lats
- Tipus d'embarcació
- Estudis del règim d'onatges, corrents i vents en la zona

Conclusions:
Una vegada seleccionats de forma definitiva aquests sectors, es van definir i van projectar en ells la col•locació dels punts de fondeig en 9 sectors que se situen en un total de 7 zones LICs de les illes.

Zona LIC Badies de Pollença i Alcudia – Punta de l´Avançada
Zona LIC Costa de Llevant – Porto Petro
Zona LIC Illa Dragonera –És Pantaleu-Cala Conills
Zona LIC Cap Enderrocat-Cap Blanc –Cala Blava
Zona LIC Ses Salines d´Eivissa i Formentera – Es Caló de s´Oli
Zona LIC Ses Salines d´Eivissa i Formentera – Badia de s´Alga
Zona LIC Ses Salines d´Eivissa i Formentera – Platja Ses Salines
Zona LIC Marina Nord de Menorca – Badia de Fornells
Zona LIC S´Albufera des Grau – Illa d’En Colom-Cala Tamarells

Per a cadascuna de les zones es va redactar un projecte d'instal•lació de punts de fondeig, amb els seus corresponents pressuposts, plec de condicions, plans i memòries. En ells es van establir quatre categories d'eslores d'embarcacions per a l'amarrament a diferents boies de colors en cadascun dels camps previstos (menors de 8 m; entre 8 i 15 m; entre 15 i 25 m; entre 25 i 35 m).
La instal•lació dels punts de fondeig es va executar una vegada que es van tramitar les corresponents autoritzacions administratives per part de la Demarcació de Costes de Illes Balears i de la Capitania Marítima a Balears.
Tota vegada ja s'han instal•lat els punts de fondeig de les embarcacions utilitzant sobre la base de les dades provinents d'aquesta acció, es dóna per totalment aconseguit l'objectiu d'aquesta acció.