Acció A2. Estudi previ per la creació de noves reserves.
Soci responsable: Direcció general de Pesca

Objectius inicials del projecte:
Es realitzaran estudis en dues zones de Mallorca del NE i SW de la illa, que es valoraran per a la creació de tres noves reserves marines d'un mínim de 22.500 Ha. Aquests estudis inclouran una descripció i valoració de l'estat de conservació dels fons i les comunitats presents (bionomía bentónica, censos visuals i pesques experimentals) i una proposta de gestió que inclourà una detallada zonificació.

Desenvolupament detallat de l'acció:
Les àrees inicials d'estudi es van ampliar i l'àrea d'acció prevista va incloure també l'extrem SE de la illa de Mallorca (voltants de Cap Salines i de l'arxipèlag de Cabrera) de manera que l'àrea real afectada va resultar ser de 32.000 Ha en lloc del mínim de 11.000 Ha previst inicialment en la descripció de l'acció i també superior a les 22.500 previstes en els resultats esperats en la descripció original del projecte. Per a l'execució efectiva de l'acció es va establir un conveni amb el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC) que va abastar estudis de bionomía bentónica i de censos visuals de poblacions de peixos en les tres zones de noves reserves marines. Es van realitzar les campanyes de camp durant els anys 2002 i 2003, per a l'avaluació de les zones corresponents a l'estudi de tres noves reserves marines en la illa de Mallorca:
• Muntanyes d’Artà (ÉS0000227)
• Sa Dragonera (ÉS0000221)
• Part costanera de Mallorca de l'àrea del Arxipèlag de Cabrera (ÉS0000083)
En l'any 2004 es van lliurar els informes finals de les tres zones:
• Estudi de les comunitats de peixos i bentos de Muntanyes d’Artà (ÉS0000227)
• Estudi de les comunitats bentòniques i de peixos de la part costanera de Mallorca de l'àrea del Arxipèlag de Cabrera (ÉS0000083).
• Estudi de les comunitats bentòniques i peixos de Sa Dragonera (ÉS0000221).

Creació de Noves Reserves Marines
La segona fase de l'Acció A.2 s'ha executat en la seva totalitat. Es va crear una nova reserva marina en el LIC de la part costanera de Mallorca de l'àrea del Arxipèlag de Cabrera (ÉS0000083), amb el nom de Reserva Marina de Migjorn de Mallorca (Maig 2002). Aquesta reserva marina té una extensió de 22.332 Ha, i comprèn la part costanera de la illa de Mallorca, que s'uneix en el seu extrem més meridional als límits del Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera. En aquesta reserva marina, com en totes les altres, es regulen els usos i l'explotació del medi marí, a fi d'incrementar la regeneració natural dels recursos i la conservació dels ecosistemes més representatius. Aquesta reserva substitueix a la qual havia de fer-se en el LIC Sa Dragonera (ÉS0000221), ja que compleix un dels objectius del projecte que és la creació de noves reserves marines.
Quant a la Reserva Marina del LIC Muntanyes d’Arta (ÉS0000227), aquesta va ser aprovada en data 23 de març de 2007


Es dóna per aconseguit l'objectiu de protecció efectiva del conjunt d'hàbitats atès que s'ha protegit gairebé un 50% més de la superfície prevista i s'han dotat de mitjans a les àrees de reserva.

Consulti la web les reserves marines a les Illes Balears de la Direcció general de Pesca

Figura 1.

Figura 2. Distribución de frecuencias de talla para la especie E. marginatus en la isla de Sa Dragonera y en la costa vecina de Andratx.