Acció A1. Cartografia de les praderes de Posidonia
Soci responsable: Direcció general de Biodiversitat
Objectius:
L'acció preveia la cartografia detallada de les praderes de Posidònia que es troben en les zones LIC de Balears.

Planificació:

Contractació, mitjançant contractes de servei, d'empreses de reconeguda experiència en l'elaboració de cartografies d'hàbitats bentonics del mediterrani, especialment de praderes de Posidònia oceanica.

Mètodes i tècniques:
Les tècniques utilitzades seran el “side scan sonar” per a profunditats compreses entre 5 i 35 metres i interpretació d’ortofotos recents per a fons soms, entre 0 i 5 metres.

Tècniques

 • Ús del “sidescan sonar” a fons d’entre 5 i 40 metres de fondària.
 • Sistema de vídeo per a la captació simultània d’imatges del fons.
 • La cobertura total del fons.
 • A fons entre 0 i 5 metres la cartografia es realitza mitjançant fotografia aèria, generant-se ortofotos a través dels sistemes habituals.

Tant al cas de l’ús d’ortofoto com al cas de l’ús del sidescan sonar, les posteriors interpretacions es contrasten adequadament amb verificacions in situ.

Posicionament

 • El posicionament en x-y es fa mitjançant GPS diferencial.
 • El posicionament s'estableix a través d’una ecosonda.

Tractament de la informació
Els registres del sonar queden enregistrats en suport digital
Es distingeixen al manco les següents unitats, subunitats o fàcies següents:

 1. Praderies de Posidionia oceanica, i dins d’elles vàries tipologies (orientativament: prats amb cubetes, prats continus i molt denses, prats continus i poc densos, prats discontinus, taques aïllades amb canals entremates, ...)
 2. Mata morta de Posidonia oceanica.
 3. Altres prats, en particular de Cymodocea nodosa
 4. Fons sedimentaris sense coberta biològica, amb distinció fins on es possible de les grans unitats sedimentàries.
 5. Fons o afloraments rocosos.
 6. Fons de maërl
 7. Altres aspectes interessants: esculls artificials, marques d’arrossegament, senyals d’extracció d’àrids, canals o conduccions, pecis, estructures pel fondeig d’embarcacions, ripple marks, etc...

Verificació i calibratge de mètodes
Les interpretacions tant de sonogrames com d’ortofotos es fan mitjançant la visualització de filmacions, per una banda i, per altra, mitjançant immersions de comprovació directa.

Desenvolupament:
En dues fases que es solaparen en el seu període d'execució.

En una primera fase es va elaborar la cartografia de les zones declarades LIC de Mallorca i part de Menorca, i en una segona fase es va finalitzar la cartografia de les zones declarades LIC restants de Menorca així com la de les illes d'Eivissa i Formentera. Una vegada finalitzada aquesta acció es disposa de tota la cartografia de les zones LIC incloses en el projecte a escala 1:1.000.

S'ha inclòs tota la informació en un sistema d'informació geogràfica, GIS Posidònia que permet visualitzar i interrogar sobre la informació bionómica i batimétrica de les diferents àrees estudiades. A més, atenent a la importància de la informació s'ha procedit a realitzar una revisió exhaustiva i comprovació dels paràmetres mitjançant una segona ronda d'immersions que ha permès una millora de la informació i perfeccionar els resultats obtinguts.
La cartografia es va desenvolupar amb la tècnica “side scan sonar” per a profunditats, amb caràcter general entre 3 i 35 metres i interpretació d’ortofotos recents per a fons succints, entre 0 i 3 metres.

L'escala de la cartografia resultant ha estat 1:1000 que, pel seu nivell de detall permet disposar d'una informació de rigor en l'anàlisi de l'estat de conservació favorable que imposa la Directiva Hàbitats per a les zones especials conservació.

Conclusions:
S'ha obtingut una cartografia d'una qualitat molt superior a la prevista inicialment en el projecte que permet una òptima gestió de tots els llocs LIC inclosos en el projecte. Es dóna per aconseguit l'objectiu d'aquesta acció consistent en la cartografia dels LIC inclosos en el projecte. Aquesta acció ajuda així mateix en la consecució de l'objectiu de millora de coneixement de l'hàbitat així com en l'establiment de categories de conservació.

 

Visualitza els resultats obtinguts